ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนไสน้ำเย็น ตั้งแต่ TOT ไปจนถึงสามเเยกไสน้ำเย็นตัดกับถนนนาใน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ วันที่ 19 เมษายน 2562 บริเวณถนนไสน้ำเย็น ตั้งแต่ TOT ไปจนถึงสามเเยกไสน้ำเย็นตัดกับถนนนาใน ตำบลป่าตอง อำเภอ กะทู้ ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00น. และตั้งแต่ สามเเยกไสน้ำเย็นตัดกับถนนนาใน ไปจนถึงบริเวณซอยพิศิษฐ์กรณีย์ 1 รวมถึงถนน เขา 50 ปี ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00น.; 16.00-17.00น. ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทรศัพท์ 076-345574
19/04/2562 09:00
19/04/2562 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
ไพฑูรย์ บรรลือพืช