ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณป่าสักซอย 8 ม.4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประกาศดับไฟ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จึงมี
ความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้
ในวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. บริเวณ ป่าสักซอย 8 ม.4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

PEA.Thalang cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement
On February 3rd, 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm. In the area OF Soi Pasak 8, Moo 4, Cherngtalay Sub-district, Thalang, Phuket
03/02/2564 09:00
03/02/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร