ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกล้วย (ซอยวัดห่อทองคำ)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณ ซอยวัดห่อทองคำ หมู่ 6 ต.บ้านกล้วย ในวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าวหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย พนักงานช่างผู้ควบคุมงาน นายอนุวัตร์ หาญธัญญกรรม เบอร์โทร 091-8385997
13/03/2563 09:00
13/03/2563 17:00
กฟจ.ชัยนาท
0918385997
อนุวัตร์ หาญธัญญกรรม
ลำดับดาวน์โหลด