ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ดอนโม่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และสับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้งานมายาวนาน เพื่อการจ่ายไฟฟ้าที่มั่นคงขึ้นในอนาคต เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 จะมีการดับไฟในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 22,000 โวลต์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. บริเวณดังนี้
๑. ผู้ใช้ไฟที่อยู่ บ้านดอนโม่ (ฝั่งบ้านผู้ใหญ่นุ้ย) บ้านบุ่งตำลึง บ้านหนองแมว บ้านหนองตะลุมพุก บ้านดอนยาว บ้านโปร่งยอ บ้านหนองกระดูกเนื้อ
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565
10/04/2565 09:00
10/04/2565 13:00
กฟอ.ลาดยาว
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด