ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ ต.ช่องแค บริเวณบ้านเขาสูง,สำนักสงฆ์อาจารย์วันชัย,วัดเขาสูง,บ้านใหม่(กลุ่มบ่อหลวง)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง บริเวณบ้านเขาสูง ซึ่งทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟ บริเวณบ้านเขาสูง,สำนักสงฆ์อาจารย์วันชัย,วัดเขาสูง,บ้านใหม่(กลุ่มบ่อหลวง) บริเวณดังกล่าว
ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ที่อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเหตุอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
28/01/2563 09:00
28/01/2563 16:00
กฟต.ช่องแค
กฟย.ช่องแค 056-269-236 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี