ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ถึง หน้าอู่ชัยเจริญ ถนนทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อก่อสร้างระบบสายส่ง 115 KV.
07/02/2562 08:30
07/02/2562 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045-644335 , 045-911214
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด