ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ โรงสีไฟเกษตรไพบูลย์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทมีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณ ตำบลโพธิ์นางดำออก อำเภอสรรพยา ถนนสายเอเชียขาเข้าตั้งแต่ปากทางเข้าบ้านเขาแก้ว ถึง บริเวณโรงสีเกษตรไพบูลย์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าว หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
17/10/2562 09:00
17/10/2562 16:30
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
อมรพันธุ์ ดีอยู่
ลำดับดาวน์โหลด