ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าวัดบ้านโภชน์ ถึง บริเวณทางโค้งหน้าบ้านโภชน์(สุเห่รา)
ดำเนินพาดสาย 185 SVC 22KV เพิ่มวงจรฟิดเดอร์ 3 สฟฟ.นผ P-TDD1.3-C-NOPD0.0010 อนุมัติ น.3 กวว.(วร)1629 ลว.12 ต.ค.2561
13/11/2563 09:00
13/11/2563 15:00
กฟอ.หนองไผ่
0648210930
เกษม เสือดี
ลำดับดาวน์โหลด