ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเบทาโกอุตสาหกรรม สาขากำแพงเพชร สายเลี่ยงเมือง ถึง หจก.กอเหลี่ยงเฮงแมชีนเนอรี่ ยันมาร์
ถอนเสา 12 ม. 2 ต้น รื้อคอน คอร. ต้น DDE จั้มสายเข้าระบบ
24/08/2562 12:00
24/08/2562 16:00
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 , 055 - 716711 , 1129
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด