ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองสมอ ม.13, บ้านหนองพระลาน ม.15 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)
??PEA นครราชสีมา2(หัวทะเล) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านหนองสมอ ม.13, บ้านหนองพระลาน ม.15 ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันพุธ ที่ 22 ก.ย.2564 ตั้งแต่เวลา?? 08.00น.-16.00น. จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก
22/09/2564 08:00
22/09/2564 16:00
กฟจ.นม2 (หัวทะเล)
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ไฟดับ