ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ อบต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์
ดับไฟปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้ไลน์แรงสูง บริเวณไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านกอก ทางไลงไปแม่น้ำมูล-ฝายหัวนา ต.หนองแก้ว
ตามบันทึกที่ ฉ.2 กร.(กป.) 35032 ลว. 24 มิถุนายน 2563
03/07/2563 09:00
03/07/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045-651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด