ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใต้สุน หมู่ 2 ตำบลตาสิทธิ์
สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า
21/08/2562 09:00
21/08/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
087-1303175 , 038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1แบบ
2บันทึกขอดับไฟ