ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงงานไทยทรัพย์ บ้านนาล้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ติดตั้ง SF6 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ,รื้อถอน DIS. 3 ชุด
18/07/2562 08:30
18/07/2562 16:30
กฟอ.บ้านฝาง
06-3313-9615
สกุลพล เหล่านิพนธ์