ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านปางเหว ถึง หมู่บ้านแม่ขิ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม
ดับเพื่อริดรอนกิ่งไม้ในระบบจำหน่ายแรงสูง
18/08/2563 09:00
18/08/2563 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภโชค บุญเพ็ง
ลำดับดาวน์โหลด