ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้่านคำมะเบื่อ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
02/06/2565 09:00
02/06/2565 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด