ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่ 2 , หมู่ 3 ตำบลท่าเสา
เพื่อดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
15/02/2562 09:00
15/02/2562 11:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
090-9852221
สรพงศ์ น่วมไม้พุ่ม
ลำดับดาวน์โหลด