ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่บ้านแม่ขนิลเหนือ ถึง ต่อแดนหางดง-สะเมิง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง วันที่ 10
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณตั้งแต่บ้านแม่ขนิลเหนือ ถึง ต่อแดนหางดง-สะเมิง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 9,10,11 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 16.00 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ โครงการหลวงห้วยป่าเลา
10/05/2565 09:00
10/05/2565 16:00
กฟอ.หางดง
053-4410093
ปิยณัฐ วรรณประเวช