ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.4-5 ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยูธยา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
13/05/2564 08:30
13/05/2564 16:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด