ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดปลดแคล้มป์ก่อน CEA07VR-101 – จุดปลดแคล้มป์บ้านสันมะค่า
- สับเปลี่ยน Dis By Pass CEA07VR-101 ชำรุด
- แก้ไขอุปกรณ์ในระบบฯชำรุดเสียหาย
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
09/12/2564 09:00
09/12/2564 17:00
กฟอ.ดอยหล่อ
053-367117
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด