ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านไผ่ขุย-บ้านกำนันประทุม
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพาดสายแรงสูงใหม่
03/12/2562 08:30
03/12/2562 16:30
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด