ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.3 ต.ชายนา , ม.3 ต.มารวิชัย
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง
23/07/2564 09:00
23/07/2564 13:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด