ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองปล้อง ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
ย้านแนวระบบจำหน่ายแรงสูงบ้านหนองปล้อง
04/02/2562 09:00
04/02/2562 16:00
กฟอ.ท่าตูม
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสื่อแจ้งดับไฟ