ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้างสำนักงานปศุสัตว์ลพบุรี
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
01/02/2562 12:00
01/02/2562 13:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด