ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ อู่สมยศ - วัดประโดก
การไฟฟ้าดับไฟเพื่อ รื้อถอนเสาไฟฟ้า ขนาด 12.00 จำนวน 2ต้น และปักเสาไฟฟ้าใหม่ จำนวน 4 ต้น
14/11/2564 08:00
14/11/2564 16:00
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
044-242072
สิทธินนท์ ศรีคชา