ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1.ดับเวลา 09.00-10.00 น.บ้านปากกะแดะ ม.7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 2. ดับเวลา10.00-11.00น. หน้าที่ว่าการอำเภอ ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.ดับเวลา11.00-12.00น.บ้านบางสำโรง ม.5 ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ดับไฟเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
31/05/2562 09:00
31/05/2562 12:00
กฟอ.กาญจนดิษฐ์
077-379-397 077-379-021
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์