ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลเหนือเมือง ตำบลยางใหญ่
บ้านตลาด ต.ยางใหญ่
บ้านหนองเรือ ต.เหนือเมือง
บ้านไทอุดม ต.เหนือเมือง
29/10/2563 15:00
29/10/2563 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด