ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว (ถนนหมายเลข107 กม.85 ถึง กม.100) ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่าย จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ใน วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.จึงมีผลทำให้พื้นที่ หมู่ที่1 บ้านออน, หมู่ที่2 บ้านปางเฟือง, หมู่ที่6 บ้านหัวโท, หมู่ที่7 บ้านห้วยลึก, หมู่ที่8 บ้านปางโม่,หมู่ที่9 บ้านห้วยจะค่าน, หมู่ที่10 บ้านใหม่สามัคคี, หมู่ที่13 บ้านปิงโค้ง, หมู่ที่14 บ้านป่าตึงงาม และ หมู่ที่15 บ้านหนองเต่า ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้
อนึ่งหากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดเมนสวิตซ์ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนเดินเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นได้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงดาว จึงเรียนมาด้วยความปรารถนาดี และต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวันเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปโดยทั่วกันด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อโดยตรงที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา-อำเภอเชียงดาว แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ โทร. 053-046818
ทั้งนี้ เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่ประกาศไว้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียง-ดาว จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ท่านใช้ตามปกติทันที
25/05/2563 08:00
25/05/2563 17:00
กฟอ.เชียงดาว
053-046818
ธัชนนท์ ขัติยะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ