ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวญบ้านม่วงชี
ดับไฟปฏิบัติงาน เชื่อมไลน์แรงสูง บริเวณ บ้านนาเรียง - บ้านแพงโคก
10/06/2563 14:00
12/06/2563 16:00
กฟอ.บ้านแพง
090-975-1754
ทศพร เจริญสว่าง