ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.จุฑามาตย์ อ.เมืองกระบี่
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
14/02/2562 09:00
14/02/2562 16:00
กฟจ.กระบี่
1129
ประวิทย์ บุญเทียบ
ลำดับดาวน์โหลด