ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านห้วยปู หมู่ 1 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
งานปักเสาและพาดสายสถานีเพิ่มแรงดันแม่อาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง บ้านห้วยปู ฟีดเดอร์ 7
29/07/2564 08:30
29/07/2564 17:00
กฟอ.แม่อาย
0861174231
วงศธร ยามเย็น
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 29072564