ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ศูนย์สร้างและบำรุงสะพานบ้านกกไม้แดง-สถานีเพาะชำกล้าไม้ บริเวณบ้านดินทอง หมู่ 6 ตำบลดินทอง
ขอดับไฟปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านดินทอง หมู่ที่ 6 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
04/02/2563 08:30
04/02/2563 16:30
กฟอ.วังทอง
055-311034
พัฒนา เรืองบ้านโคน
ลำดับดาวน์โหลด