ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าธนาคารธนชาติ - สามแยกไฟแดง ไปปทุมธานี ฝั่งไปรษณีย์ และสี่แยกไฟแดง ธกส.-ปั๊มแก็สตราดาว
เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงสายเปลือยเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงหุ้มฉนวน
29/04/2561 08:00
29/04/2561 17:00
กฟอ.บางเลน
034-391125
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์