ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.บางหลวง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บางหลวง (บ้านท่าทราย) หมู่ที่ 2 ต.บางหลวง(บ้านท่าน) หมู่ที่ 3 ต.บางหลวง(บ้านสวนลำใยบางส่วน) ตามวันและเวลาดังนี้ วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม และ วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง เวลา 17.00 นาฬิกา วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม และ วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง เวลา 17.00 นาฬิกา วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม และ วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง เวลา 17.00 นาฬิกา วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม และ วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง เวลา 17.00 นาฬิกา วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม และ วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง เวลา 17.00 นาฬิกา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า ในบริเวณพื้นที่ดับไฟดังกล่าวหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย พนักงานช่างผู้ควบคุมงาน นายอนุวัตร์ หาญธัญญกรรม เบอร์โทร 091-8385997
17/07/2563 09:00
17/07/2563 17:00
กฟจ.ชัยนาท
0918385997
อนุวัตร์ หาญธัญญกรรม
ลำดับดาวน์โหลด