ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟบ้านสี่ขีด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน ศุกร์ ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ บ้านสี่ขีด ซอยตารอง สามแยกบ้านต้นตอ สามแยกลุงประไพ บ้านควนสูง ถึงบริเวณ ปลายสายบ้านควนสูง หมู่ 8 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
16/07/2564 09:00
16/07/2564 16:00
กฟอ.พุนพิน
077-311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟบ้านสี่ขีด