ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงภายในสถานีจ่ายไฟฟ้าอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องย้ายการจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟในเขตพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ ไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง ทำให้ประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าลดลง อาจจะเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องขึ้นได้ในบางพื้นที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝางจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดับไฟในบางพื้นที่ตามเวลาดังกล่าว ดังนี้

อำเภอฝาง
สามแยกทางเข้าวัดแม่สูนหลวง ถึง ปลายสายบ้านห้วยน้ำอุ่น(ตำบลแม่สูน)
ข้างอนามัยแม่ข่า ถึง ปลายสายบ้านสันมะกอกหวาน(ตำบลแม่ข่า)
หลังโรงงานสหปราจีนบุรี ถึง ปลายสายบ้านแม่ป่าไผ่, บ้านไร่(ตำบลแม่คะ)
สามแยกบายพาสบ้านหนองตุ้ม ถึง เขตต่ออำเภอแม่อายบ้านสันป่าข่า(ทิศตะวันตก)
บ้านหนองบัวบริเวณหน้าสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง ถึง ปลายสายบ้านลาน(ตำบลม่อนปิ่น)
บริเวณบ้านพัก ริมนารีสอร์ท ถึง ปลายสายอุทยานโป่งน้ำร้อน(ตำบลโป่งน้ำร้อนทั้งหมด)

อำเภอแม่อาย
บ้านสันป่าข่า ถึง หน้าโรงเรียนแม่ฮ่าง(ทิศตะวันตก)
ปากทางเข้าบ้านห้วยป่าซาง ถึง ปลายสายบ้านหมอกเปา, บ้านเบธานี
ทางขึ้นดอยลาง ถึง ปลายสายบ้านดอยแหลม
บริเวณบ้านโล๊ะ ถึงปลายสาย บริเวณบ้านปงนาวาง,บ้านโล๊ะป่าไคร้,บ้านห้วยม่วง
บริเวณบ้านคายใน ถึงปลายสาย บริเวณบ้านแม่สลัก

อำเภอไชยปราการ
บ้านหนองบัว ถึง ปลายสายดอยผาแดง

ส่วนบริเวณที่ไม่ได้ระบุข้างต้นไว้อาจจะเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องขึ้นได้ในบางพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก หากเกิดไฟฟ้าขัดข้องขึ้น
01/03/2563 07:00
01/03/2563 17:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กฤตพัส ธรรมชัย