ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนเส้นโรงสูบน้ำหนองฮี บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณถนนเส้นโรงสูบน้ำหนองฮี บ้านเนินสะอาด เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
30/10/2563 08:00
30/10/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด