ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าย้าง ม.7 ต.สันทราย
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เพิ่มขนาดหม้อแปลง บริเวณบ้านปาย้าง ม.7 ต.สันทราย
25/05/2565 09:00
25/05/2565 15:00
กฟจ.เชียงราย
053711073
เจนณรงค์ ใจชุ่ม
ลำดับดาวน์โหลด