ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ มทส.ประตู 4 (บ้านหนองบง) ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา
ดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
12/06/2562 08:30
12/06/2562 14:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด