ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนทะยิง ถึง หลุมปูน ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย
ระดมชุดตัดต้นไม้ค่อมสายแรงสูง ถนนสาย 2150 โนนไทยถึงขามสะแกแสง
12/06/2562 10:00
12/06/2562 12:00
กฟอ.โนนไทย
08732484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ