ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.4,ม.5,ม.7 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่
ตั้งแต่บริเวณ หน้า อบต.ทับปริก ดังนั้นจึงทำให้ผู้ใชไฟบริเวณ ตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านคลองใหญ่,บ้านหนองพูด,บ้านทับปริก,บ้านห้วยโต้,บ้านเขาผึ้ง ตลอดจนถึงอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ หรือผู้ได้รับหนังสือฉบับนี้ จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
12/12/2562 09:00
12/12/2562 16:00
กฟจ.กระบี่
0611844935
ชิษณุพงศ์ สุขบำเพิง
ลำดับดาวน์โหลด