ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนภู่ทอง ต.บ้านจั่น อ.เมือง
สับเปลี่ยนหม้อแปลง
09/06/2564 11:00
07/06/2564 14:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด