ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณใกล้เคียงวัดป้อมแก้วหมู่1-8 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงแก้ไขสายพาดผ่านหลังคาบ้านผู้ใช้ไฟ
20/11/2563 08:30
20/11/2563 12:30
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด