ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนสวาท ต.หนองซน อ.นาทม
เพิ่มเฟสระบบจำหน่ายแรงต่ำ และเพิ่มขนาดหม้อแปลง
22/08/2562 10:00
22/08/2562 16:30
กฟอ.บ้านแพง
080-9751754
ทศพร เจริญสว่าง
ลำดับดาวน์โหลด