ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกกอก
นายณัฐพงศ์ แก้วนาโอ พชง.4 ผกส.พท. เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างปรับปรุงเสริมหม้อแปลง สามแยกโคกกอก ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง
15/02/2561 09:00
15/02/2561 17:00
กฟจ.พัทลุง
0848586724
สมเกียรติ คงเขียว