ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านโคกหม้อถึงบริษัทโกลโบฟู๊ด
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพาดสายแรงสูงใหม่
26/11/2562 08:30
26/11/2562 16:30
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด