ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สี่แยกบ้านไร่ ถึง สี่แยกบายพาสป่าแดง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
เพื่อจะดำเนินการเปลี่ยนเสาและสายแรงสูงเป็นแบบสายเคเบิลอากาศ
16/05/2563 09:00
16/05/2563 17:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056-711-244
ชัญญานุช กำแพงงาม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ