ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 7 สายตรีป้อมตำรวจ ถึง แยกพุขามหวาน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอย 7 สายตรีป้อมตำรวจ ถึง แยกพุขามหวาน ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ 8, 12, 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา กรณีมีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์โปรดแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ พระพุทธบาท ให้ทราบด้วย หากการดำเนินงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โดยทันที
08/07/2564 09:00
15/08/2564 16:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036269377
ภานุพงษ์ ฤทธิไกร
ลำดับดาวน์โหลด