ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE บ.เชียงเพ็ง(ก่อนเสา AIS) ถึง UDA05S-07 บ.ปะโค
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์แรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วยชำรุดโค่นก่อไผ่
27/10/2563 09:00
27/10/2563 17:00
กฟอ.กุดจับ
0850082359
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ