ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์สิริกิตติ์ฯ
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหนาย รื้อถอนสวิทช์ใบมีด
07/12/2564 09:00
07/12/2564 16:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภชัย สารเวียง
ลำดับดาวน์โหลด