ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA06VS-107 (Sf6#กม.21) – CEA06VS-108 (Sf6#กม.31)
- เปลี่ยนสายแรงสูง ACSR เป็น SAC ขนาด185 ต.มม. จำนวน 3 จุด
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
06/10/2564 08:30
06/10/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด